EU:n tietosuoja-asetus astuu voimaan toukokuussa. Oletko valmis?

16.02.18

Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus astuu voimaan 25. toukokuuta 2018 alkaen.

Tietosuoja-asetusta sovelletaan niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla, riippumatta esimerkiksi henkilötietojen käsittelyn laajuudesta, käsiteltävien henkilötietojen luonteesta tai käytetystä teknologiasta. Tietosuoja asetus tulee vaikuttamaan kaikkien EU-alueella toimivien yritysten ja yhteisöjen prosesseihin.

Tietosuoja-asetuksen tarkoituksena on lisätä henkilötietojen käsittelyn avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sekä vahvistaa rekisteröityjen oikeuksia valvoa henkilötietojensa käsittelyä. Tietosuoja-asetus koskee kaikkia sen soveltamisalaan kuuluvia henkilötietoja käsitteleviä organisaatioita, niin rekisterinpitäjiä, kuin henkilötietojen käsittelijöitä. Tietosuoja-asetusta sovelletaan automaattiseen henkilötietojen käsittelyyn sekä henkilötietojen käsittelyyn, kun henkilötiedot muodostavat rekisterin osan.

Enkora on varautunut EU:n tietosuoja-asetuksen voimaanastumiseen hyvissä ajoin sisäisen kehitysprojektin myötä. Sisäisten prosessien läpikäymisen lisäksi henkilöstöä on koulutettu, uuden asetuksen mukaista (nykyisellään jo hyvin tiukkaa) tietosuojan toteutumista valvotaan sekä järjestelmiin toteutetaan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimat muutokset.

Seuraavassa on esitettynä käytännön toimia, mitä yritysten on hyvä miettiä/organisoida/dokumentoida valmistautuessaan 25.5.2018 jälkeiseen aikaan.

 • Selvitä mitä tietoja asiakkaista yrityksessä kerätään, ja sisältyykö niihin henkilötietoja?
 • Kuka henkilötietoja käsittelee?
 • Miksi henkilötietoja kerätään tai käsitellään?
 • Täyttääkö toiminta nykysääntelyn vaatimukset?
 • Mitä riskejä henkilötietojen käsittelyyn liittyy ja miten riskejä voitaisiin vähentää?
 • Tarvitaanko kaikkia nyt kerättäviä tietoja?
 • Kuinka pitkään tietoa on tarkoituksemukaista säilyttää?
 • Harjoitetaanko yrityksessä henkilötietojen profilointia?
 • Millä tavalla yrityksessä henkilötietojen suojauksesta?
 • Millä tavalla tietoturvaloukkauksiin on varauduttu?
 • Toiminta tietoturvaloukkauksen sattuessa?
 • Millä tavalla yrityksessä reagoidaan rekisteröityjen pyyntöön tarkistaa tai poistaa itseään koskevat tiedot yrityksen rekistereistä?
 • Siirretäänkö yrityksen keräämiä tai käsittelemiä henkilötietoja esimerkiksi kumppaneille, toimeksiantajille ym.?
 • Onko henkilötietojen siirtämiseen saatu rekisteröityjen suostumus ja onko henkilötietojen siirrosta tehty kirjallista sopimusta?
 • Siirretäänkö henkilötietoja muihin EU-maihin tai EU:n ulkopuolelle?

Tulemme tiedottamaan asiakkaitamme kevään aikana EU tietosuoja-asetuksen vaikutuksesta Enkora järjestelmän käyttöön.